Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.
Toruńska 103
Bydgoszcz
Dostawa wody gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Spółka z o.o. są jednostką o charakterze użyteczności publicznej, której nadrzędnym celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków. Ponadto spółka zobowiązana jest do utrzymania w należytym stanie technicznym całego posiadanego majątku.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy jest spółką komunalną, której jedynym właścicielem jest Gmina Bydgoszcz. Spółka realizuje zadania własne Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. W 2012 roku spółka dostarczyła mieszkańcom Bydgoszczy 16,4 m3 wody oraz odprowadziła 16,8 m3 ścieków.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia