Dofinansowanie proekologicznych inwestycji

Informujemy, że od 13 stycznia do 3 lutego 2014 r. przedsiębiorstwa mogą składać wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie proekologicznych inwestycji. Przeznaczono na ten cel 14,5 mln zł.

Minimalna wartość projektu dla małych i średnich przedsiębiorstw – 8 mln zł
Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych - 30%
Maksymalny poziom dofinansowania – 20 mln zł

Pieniądze zrefundują koszty projektów, które dotyczą zastępowania surowców pierwotnych wartościowymi odpadami, ograniczenia wytwarzanych odpadów w przedsiębiorstwach, a także zmniejszania energochłonności i wodochłonności procesów produkcyjnych.
Jest to trzeci konkurs organizowany przez NFOŚiGW dla obszaru "Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach", finansowany w ramach IV Priorytetu POIiŚ 2007-2013. Zaplanowana kwota w większości zasilona została poprzez realokację środków pozostałych z działania 4.5 POIiŚ oraz z oszczędności i zwrotów środków z projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV POIiŚ.
NFOŚiGW zapowiedział, że wszystkie umowy o dofinansowanie powinny zostać zawarte do 30 czerwca 2014 roku.
Do tej pory najpopularniejsze inwestycje wśród przedsiębiorców w ramach przedmiotowego zakresu, dotyczyły modernizacji zakładów przemysłowych (z wykorzystaniem proekologicznych technologii), służące redukcji odpadów, ich odzyskowi i ponownemu wykorzystaniu (np. popioły), zmniejszeniu zużycia paliw, zmniejszeniu energochłonności, wodochłonności procesów oraz automatyzacji technologii produkcji. I tak na przykład przebudowano i zmodernizowano linie technologiczne, instalacje wraz z towarzyszącą infrastrukturą (jak hale, kotłownie) głównie w przedsiębiorstwach przemysłu energetycznego, chemicznego, metalurgicznego i spożywczego.

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia