Szkolenie - dane osobowe

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu „Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych”. Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych z 2010 roku wprowadziła możliwość tworzenia zamiejscowych jednostek Biur Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Ponadto od 2013 roku, na mocy porozumienia z dnia 14 grudnia 2012 roku pomiędzy GIODO a Państwową Inspekcją Pracy, prawidłowość przetwarzania danych osobowych w firmach będą sprawdzać także inspektorzy PIP (to blisko 90.000 kontroli rocznie). W związku z tym znacznie zwiększy się liczba kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Z każdym rokiem odnotowuje się wzrost ilości wydanych decyzji administracyjnych jak również wzrost ilości skarg składanych do GIODO na niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych. Każdy podmiot gospodarczy ma do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych (pracowników, kontrahentów czy klientów).
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, każde przedsiębiorstwo zatrudniające choćby 1 pracownika lub przetwarzające inne dane osobowe, np. powierzone Biurom Rachunkowym dane rozliczeniowe Klientów, musi dysponować odpowiednią dokumentacją spełniającą wymogi rozporządzenia do art. 39a, ustawy o ochronie danych osobowych, a jej brak może łączyć się z karami od 10.000 do 50.000 zł za każde uchybienie w związku z niewykonaniem decyzji.
Na każdym etapie swojej działalności muszą Państwo liczyć się z możliwością kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych przez upoważnionych inspektorów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Należy zauważyć, że niezastosowanie się do przepisów ustawy w wielu przypadkach może oznaczać popełnienie przestępstwa zagrożonego karą nawet do 2 lat pozbawienia wolności (art. 49 ust. 1 ustawy o ochronie danych). Odrębną kwestią pozostaje groźba wymierzenia grzywny w wysokości do nawet 50.000 zł za niezastosowanie się do decyzji administracyjnej GIODO.
Wykrycie przez wyżej wymienione organy nieprawidłowości w zakresie przetwarzania danych osobowych, może skutkować nie tylko wydaniem decyzji nakazującej zaprzestania przetwarzania danych osobowych – co w praktyce oznacza brak możliwości prowadzenia dotychczasowej działalności przez firmę, ale także koniecznością skierowania przez inspektorów GIODO zawiadomienia o popełnianiu przestępstwa polegającego na np. przetwarzaniu danych osobowych przez osobę nieuprawnioną, lub poza trybem przewidzianym w ustawie, co jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2.
W sytuacji gdy pracodawca powierza dane osobowe swoich pracowników w celu prowadzenia rozliczeń biuru rachunkowemu, to nadal pozostaje on administratorem powierzonych danych osobowych.
Oznacza to, że zarówno każdy przedsiębiorca będący pracodawcą, jak i obsługujące go biuro rachunkowe muszą posiadać wymaganą przez ustawę o ochronie danych osobowych dokumentację przetwarzania danych osobowych (Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym, w którym przetwarzane są dane osobowe, wraz z innymi koniecznymi załącznikami, o których mowa w rozporządzeniu do art. 39a ustawy) oraz stosować określone w dokumentacji środki bezpieczeństwa.
Ponadto przetwarzanie danych osobowych bez zachowania obowiązków wynikających z ustawy może skutkować odpowiedzialnością:

· karną - skutkującą karą pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności lub co równie bardzo dotkliwe - grzywną, której wysokość może sięgać nawet wielu tysięcy złotych,

· administracyjną,

· odszkodowawczą,

· dyscyplinarną - dla pracownika naruszenie przepisów ustawy, poza odpowiedzialnością karną, może oznaczać także odpowiedzialność dyscyplinarną w tym rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z powodu naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, w wyniku postępowania dyscyplinarnego wszczętego na żądanie inspektora GIODO.

Mając to na uwadze, zachęcamy do udziału w szkoleniu, które umożliwi zdobycie i usystematyzowanie wiedzy na temat obowiązków, jakie należy wykonać w celu prawidłowego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

 

Termin szkolenia: 16.05.2014 r., godz. 10.00-15.00

Miejsce szkolenia: ”Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców,  Bydgoszcz, ul. Mennica 6

Koszt szkolenia na 1 uczestnika: 

·      Dla firm członkowskich: 280zł + VAT

·      Dla pozostałych firm: 350zł + VAT

Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, poczęstunek, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu oraz możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem.

 

Szkolenie poprowadzi Bartosz Sadowski – doświadczony trener, audytor, radca prawny, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej. W latach 1999-2001 inspektor w Departamencie Inspekcji Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przeprowadził w tym okresie około stu kompleksowych kontroli przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwach z wielu branż. Uczestnik konferencji organizowanych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Autor artykułów poświęconych ochronie danych osobowych i dostępowi do informacji publicznej opublikowanych m. in. na łamach dziennika „Rzeczpospolita”, „Gazety Samorządu i Administracji” oraz Serwisu Prawno - Pracowniczego. Przeprowadził kilkaset szkoleń i warsztatów w przedsiębiorstwach z zakresu ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej.

 

W załączeniu oferta szkolenia, program oraz formularz zgłoszeniowy.

 

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem na numer 52 58 59 161 lub skanu dokumentu mailem na adres: filarecka@pracodawcy.info.pl do dnia 09.05.2014r.

 

ILOŚC MIEJSC OGRANICZONA!

 

Kontakt

Dorota Filarecka-Stanek

Koordynator ds. Szkolenia

”Pracodawcy Pomorza i Kujaw”

Związek Pracodawców

ul. Mennica 6

85 – 112 Bydgoszcz

tel. 52 58 59 164

fax. 52 58 59 161

e-mail: biuro@pracodawcy.info.pl

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia