Voucher Badawczy dla MŚP z regionu kujawsko-pomorskiego

Informujemy, że Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp z o.o. ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w formie grantów w ramach Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” (poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).
Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy (FBiW-VB) to projekt grantowy realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczący budowy i rozwoju systemu innowacji oraz programu bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji, grantów) na realizację działań badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Operatorem FBiW-VB (Grantodawcą) udzielającym wsparcia jest Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o., w partnerstwie z „Pracodawcami Pomorza i Kujaw” Związkiem Pracodawców, Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy.
W ramach tego projektu grantowego MŚP mogą zgłaszać do dofinansowania przedsięwzięcia polegające na zakupie prac badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych.
Maksymalna intensywność pomocy wynosi nie więcej niż 80% wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
Wydatki kwalifikowalne muszą wynosić nie mniej niż 20 000,00 PLN.
Wydatki kwalifikowalne mogą wynosić nie więcej niż 100 000,00 PLN.
Konkurs jest podzielony na rundy aplikacyjne.
Nabór wniosków w ramach rundy I prowadzony będzie w terminie od 30.04.2019r. do 17.05.2019 r.
Nabór wniosków w ramach rundy II prowadzony będzie w terminie od 03.06.2019r. do 21.06.2019 r.
Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu. Każdy z wniosków musi dotyczyć innego przedsięwzięcia.
Wnioskodawca, który nie podpisał umowy o powierzenie grantu w ramach projektu Fundusz Badań i Wdrożeń-Voucher Badawczy może skorzystać z prefinansowania części wydatków kwalifikowanych (dotyczy tylko 1 wniosku o dofinansowanie). Jeżeli wnioskodawca będzie składał więcej wniosków o dofinansowanie to pozostałe będą podlegały refundacji.
Wnioskodawca, który podpisał umowę o powierzenie grantu w ramach projektu Fundusz Badań i Wdrożeń-Voucher Badawczy może skorzystać jedynie z refundacji.
Przedsięwzięcie musi się wpisywać się w regionalne inteligentne specjalizacje oparte na wartościach wyłonione przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Komercjalizacja wyników prac B+R powinna nastąpić w ciągu trzech lat od całkowitego zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Komercjalizacja wyników prac B+R jest rozumiana jako wdrożenie wyników prac B+R we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników przedsięwzięcia w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.
Szczegółowe informacje:
http://kpai.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-iii-naboru-fundusz-badan-...

Zachęcamy do konsultacji na temat ww. możliwości dofinansowania. Nasi konsultanci są dla Państwa dostępni w dni robocze od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu 52 524 09 20 wew.26 lub mailowo pk@pracodawcy.info.pl. Możliwe jest też umówienie indywidualnych spotkań konsultacyjnych w siedzibie Związku przy ul. Gdańska 141/3/6 w Bydgoszczy.
Zapraszamy do kontaktu!

Serwis www jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia